Smanjenje rizika od katastrofa


 

 

Koncepcija i praksa smanjivanja rizika od katastrofa kroz sustavne napore s ciljem analiziranja i upravljanja uzročnim faktorima katastrofa, uključujući smanjenu izloženost opasnostima, smanjenu ranjivost ljudi i imovine, mudro upravljanje zemljištem i okolišem te bolju pripravnost za štetne događaje.

Komentar: sveobuhvatni pristup kojim bi se smanjili rizici od katastrofa iznesen je u Hyogo okviru za djelovanje koji je podržao UN. Usvojen je 2005.g., a očekivani ishod mu je “znatno smanjenje gubitaka od katastrofa, u životima i društvenoj, ekonomskoj i ekološkoj imovini zajednica i država.” Sustav Međunarodne strategije za smanjenje katastrofa (ISDR) pruža poveznicu za suradnju među vladama, organizacijama i subjektima civilnog društva s ciljem pomoći u provedbi Okvira.
Bitno je imati na umu da pojam “smanjenje rizika od katastrofa”, iako se ponekad koristi pojam “smanjenje katastrofa”, pruža bolju prepoznatljivost prirode rizika od katastrofe u tijeku i tekući potencijal za smanjenje tih rizika (definicija UN/ISDR – UN-ov ured za SROK, 15. siječanj 2009.).