ZRrF BAZUAR NË KOMUNITET DHE AFTËSIA RIPËRTËRITËSE SOCIALE

ZRrF bazuar në komunitet: Menaxhimi i rrezikut të fatkeqësive duke rritur kapacitetin lokal, elasticitetin dhe reduktimin e cënueshmërisë nga rreziqet natyrore. Kjo metodë angazhon komunitetin lokal në menaxhimin e rrezikut të fatkeqësive lokale shpesh në bashkëpunim me aktorë të jashtëm të shoqërisë civile, pushtetit vendor dhe sektorit privat.
 
Efektet Sociale dhe Aftësia Ripërtëritëse: Pasojat e një ngjarje të rrezikshme në mirëqenien fizike, ekonomike dhe psikologjike të individëve dhe në funksionimin e një komuniteti. Karakteristikat e një sistemi shoqëror që ndihmojnë për të shmangur humbjet dhe për të mbajur kushte të kënaqshme jetese pas një goditje.


Find more on Community Based DRR and Social Resilence