НАЈДОБРИ ПРАКТИКИ, МЕТОДОЛОГИИ И УПАТСТВА

Најдобра практика е метод или техника која постојано покажува супериорни резултати во однос на резултатите постигнати со други средства, а која се користи како мерило. Покрај тоа, „најдобрата“ практика може да се развива за да се подобри преку откривањето на подобрувања. Најдобрите практики се користат за одржување на квалитетот, како алтернатива на задолжителните законски стандарди и може да се засноваат врз самопроценка или мерила. (Усвоено од Википедија).
 
Методологии се збир или систем од методи, принципи и правила за уредување на процес или постапка, додека упатства се изјави според кои ќе се утврди текот на дејствување. Упатството има за цел да се насочат одредени процеси во согласност со утврдена рутина или здрава практика. По дефиниција, следењето на упатството никогаш не е задолжително. Упатствата не се обврзувачки и не се спроведуваат присилно.


Најди повеќе за Најдобри Практики, Методологии И Упатства