Smanejnje rizika od katastrofa (DRR)


 

 

Koncept i praksa za smanjenje rizika od katastrofa kroz sistemske napore da analizira i upravlja uzročnim faktorima katastrofa, kao i kroz smanjenje izloženosti opasnostima, smanjuje ranjivost ljudi i imovine, pametno upravlja zemljom i okolinom, i unapređuje spremnost za neželjene događaje.

Komentar: Ujedinjene nacije su uspostavile sveobuhvatni pristup za smanjenje rizika od katastrofa kroz usvajanje Hjogo okvira za delovanje, koji je usvojen 2005. godine, a čiji su očekivani krajnji ishodi „Suštinsko smanjenje gubitaka od katastrofa, kako u životima tako i u socijalnim, ekonomskim i ekološkim gubicima u zajednicama i zemljama.” Sistem Međunarodne strategije za smanjenje katastrofa (ISDR) pruža alat za saradnju među vladama, organizacijama i akterima civilnog društva koji pomažu sprovođenju Okvira. Imajte na umu da iako se termine „smanjenje katastrofa“ koristi ponekad, a termin „smanjenje rizika od katastrofa““ daje bolje prepoznavanje sadašnje prirode rizika od katastrofe i sadašnjih potencijala za smanjenje tih rizika. (definicija UN/ISDR – UN Kancelarija za DRR, 15. januar 2009. godine) (definition by UN/ISDR – UN Office for DRR, 15 January 2009)