SERBIA

Informacione të përgjithshme

Sipërfaqja e shtetit (km katrorë): 88.361
 
Tokë bujqësore (km katrorë): 50,510
 
Pyll (km katrorë): 19,781
 
Urbanizim: 00.0%

 

Popullsia: 7,120,666
 
Popullsia 0-14 vjeç:
 
Popullsia 15-64 vjeç:
 
Popullsia mbi 64 vjeç:
 
Rritja e popullsisë (% vjetore): -0.46%

 

 

Autoritetet Kombëtare për Mbrojtjen Civile
Ministria e Brendshme – Sektori për Menaxhimin e Emergjencave
Websiti: http://www.mup.gov.rs/cms_eng/home.nsf/index-eng.html
Kontakt: Zv. Ministri dhe Kryetari i Sektorit
Telefon: +381 112 282 916, +38 164 892 125 2 (mob)