СРБИЈА

ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА

ПОВРШИНА НА ЗЕМЈАТА (КВ. KM): 88.361
 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ (КВ. MT): 50,510
 
ШУМИ (КВ. MT): 19,781
 
УРБАНИЗАЦИЈА: 00.0%

 

НАСЕЛЕНИЕ: 7,120,666
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 0-14 Г.:
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 15-64 Г.:
 
НАСЕЛЕНИЕ НАД 64 Г.:
 
РАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ГОДИШНО, %): -0.46%

 

 

Национални Органи За Цивилна Заштита
Министерство за внатрешни работи – Сектор за управување со вонредни состојби
Веб: http://www.mup.gov.rs/cms_eng/home.nsf/index-eng.html
Контакт: помошник-министер и раководител на сектор
Телефон: +381 112 282 916, +38 164 892 125 2 (mob)