ЦРНА ГОРА

ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА

ПОВРШИНА НА ЗЕМЈАТА (КВ. KM): 13.812

ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ (КВ. MT): 5.140

ШУМИ (КВ. MT): 5.430
 
УРБАНИЗАЦИЈА:

 

НАСЕЛЕНИЕ: 630.142

НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 0-14 Г.: 19.37%

НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 15-64 Г.: 67.66%

НАСЕЛЕНИЕ НАД 64 Г.: 12.95%

РАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ГОДИШНО, %):

 

 

Национални Органи За Цивилна Заштита
Министерство за внатрешни работи – Дирекција за вонредни состојби
Website: http://www.mup.gov.me
Контакт: Раководител на насоките за цивилна заштита и хуманитарна помош
Телефон: +382 204 818 16 +382 679 112 005