REPUBLIKA MAKEDONIJA

Glavni Multilateralni Sporazumi


 

Bilateralni sporazum
Zakoni o ratifikaciji sporazuma o saradnji u zaštiti i spasavanju između Republike Makedonije i:

  • Bosne i Hercegovine – (potpisan 2008. godine)
  • Crne Gore – (potpisan 2008. godine)
  • Mađarske – (potpisan 2009. godine)
  • Slovenije – (potpisan 2010. godine)
  • Hrvatske – (potpisan 2010. godine)

Memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobra od prirodnih i ostalih katastrofa između Uprave za zaštitu i spasavanje Republike Makedonije i Danske agencije za upravljanje vanrednim situacijama potpisan je 2010. godine u Skoplju.
 
Regionalni sporazumi

  • Memorandum o razumevanju institucionalnog okvira Inicijative za spremnost i prevenciju katastrofa (DPPI) u Jugoistočnoj Evropi potpisan je 2007. godine u Zagrebu.
  • Sporazum o uspostavljanju Veća Jugoistočne Evrope za civilno-vojno planiranje (CMEP) za potpisan je 2001. godine u Sofiji.
  • EUR-OPA Otvoreni parcijalni sporazum za prevenciju, zaštitu i organizaciju pomoći od velikih prirodnih i tehničkih katastrofa koju je uspostavio Savet Ministara Saveta Evrope potpisan je 1987. godine.

Učešće u međunarodnim organizacijama
Republika Makedonija je članica UN i Saveta Evrope. Od decembra 2005. godine takođe je i kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji i podnela je prijavu za članstvo u NATO.
Takođe je članica sledećih međunarodnih i regionalnih organizacija: MMF (od 1992. godine), SZO (od 1993. godine), EBRD (od 1993. godine), Centralne evropske inicijative (od 1993. godine), Saveta Evrope (od 1995. godine), OEBS (od 1995. godine), SECI (od 1996), STO (od 2003. godine), CEFTA (od 2006. godine), La Francophone (od 2001. godine), Svetske meteorološke organizacije (od 1993. godine), Međunarodne unije za telekomunikacije (od1993. godine), Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca ( od raspada SFR Jugoslavije), NATO/PfP (od1995. godine), zemlja kandidat za Evropsku uniju (od decembra 2005. godine) , Inicijativa za spremnost i prevenciju katastrofa (DPPI).