МАКЕДОНИЈА

Најважни Мултилатерални Договори


 

Билатерални спогодби
Акти за ратификација на договорите за соработка за заштита и спасување помеѓу ПЈР Македонија и:

  • Босна и Херцеговина – (потпишан 2008)
  • Црна Гора – (потпишан 2008)
  • Унгарија – (потпишан 2009)
  • Словенија – (потпишан 2010)
  • Хрватска – (потпишан 2010)

Mеморандум за разбирање и соработка во областа на заштита и спасување на луѓе и материјални добра од природни и други непогоди помеѓу Директоратот за заштита и спасување на Поранешна југословенска Република Македонија и Данската Агенција управување со вонредни ситуации, потпишана 2010 г. во Скопје.
 
Регионални договори

  • Меморандум за разбирање на институционалната рамка на Иницијативата за подготвеност и превенција од катастрофи (DPPI) за ЈИЕ, потпишана во Загреб, 2007 год
  • Спогодба за основање на Совет за цивилно-воено планирање во вонредни ситуации за ЈИЕ (CMEP) за југоситочна Европа, потпишан во Софија во 2001 год.
  • Договорот EUR-OPA за поголеми опасности, воспоставен од страна на комитетот на министри на Советот на Европа во 1987 година.

Учество во меѓународни организации
Поранешната југословенска Република Македонија е членка на ОН и на Советот на Европа. Од Декември 2005 год. е кандидат за членство во Европската Унија и има поднесено барање за членство во НАТО.
Таа е исто така член на следниве меѓународни и регионални организации: ММФ (од 1992 г.), СЗО (од 1993 г.), ЕБОР (од 1993 г.), Централно-европската иницијатива (од 1993 г.), Совет на Европа (од 1995 г.), ОБСЕ (од 1995 г.), СЕЦИ (од 1996 г.), СТО (од 2003 г.), ЦЕФТА (од 2006 г.), La Francophone (од 2001 г.), Светската метеоролошка организција (од 1993 г.), Меѓународна организација за телекомуникации (од 1993 г.), Меѓународен сојуз на Црвениот крст и Црвената полумесечина C ( од распадот на СФРЈугославија), НАТО/ПзМ (од 1995 г.), земја кандидат за влез во ЕУ (од декември 2005 г.) , DPPI.