IRJM
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë

Informacione të përgjithshme

Sipërfaqja e shtetit (km katrorë): 25.713
 
Tokë bujqësore (m katrorë): 10.130
 
Pyll (m katrorë): 9.980
 
Urbanizim: 00.0%

 

Popullsia: 2.055.004
 
Popullsia 0-14 vjeç: 17.62%
 
Popullsia 15-64 vjeç: 70.57%
 
Popullsia mbi 64 vjeç: 11.82%
 
Rritja e popullsisë (% vjetore): 0.18%

 

 

Autoritetet Kombëtare për Mbrojtjen Civile
Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpetimit
“Vasko Karangeleski” bb1000 Shkup
www.dzs.gov.mk

Qendra e Menaxhimit të Krizave (QMK)
Websiti: http://www.cuk.gov.mk
Kontakt: Drejtori i përgjithshëm
Telefon: +389 2 3249 101