Bosnjë Herzegovina

Informacione të përgjithshme

Sipërfaqja e shtetit (km katrorë): 51.197
 
Tokë bujqësore (m katrorë): 21.280
 
Pyll (m katrorë): 21.850
 
Urbanizim: 00.0%

 

Popullsia: 3.839.737
 
Popullsia 0-14 vjeç: 15.05%
 
Popullsia 15-64 vjeç: 70.92%
 
Popullsia mbi 64 vjeç: 14.03%
 
Rritja e popullsisë (% vjetore): -0.20%

 

 

Autoritetet Kombëtare për Mbrojtjen Civile
Ministria e Mbrojtjes e Bosnjë Hercegovinës
Trg BiH 1, 71 000 Sarajevë
http://www.msb.gov.ba/Default.aspx?pageIndex=1

Pika Kombëtare e Kontaktit për Mbrojtjen Civile:
Zv. Ministri – Kryetari i Sektorit për Mbrojtjen dhe Shpëtimin