БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА

ПОВРШИНА НА ЗЕМЈАТА (КВ. KM): 51.197
 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ (КВ. MT): 21.280
 
ШУМИ (КВ. MT): 21.850

 

НАСЕЛЕНИЕ: 3.839.737
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 0-14 Г.: 15.05%
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 15-64 Г.: 70.92%
 
НАСЕЛЕНИЕ НАД 64 Г.: 14.03%
 
РАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ГОДИШНО, %): -0.20%

 

 

Национални Органи За Цивилна Заштита
Министерство за безбедност на Босна и Херцеговина
Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo
http://www.msb.gov.ba/Default.aspx?pageIndex=1

Национална точка на контакт за цивилна заштита
Помошник министер – раководител на Сектор за заштита и спасување