* Оваа ознака не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 на Советот за безбедност при ОН и Мислењето на МСП за косовската Декларација за независност.

КОСОВО*

ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА

ПОВРШИНА НА ЗЕМЈАТА (КВ. KM): 10.908
 
ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ (КВ. MT): 00.000
 
ШУМИ (КВ. MT): 00.000
 
УРБАНИЗАЦИЈА: 00.0%

 

НАСЕЛЕНИЕ: 2.126.708
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 0-14 Г.: 33.00%
 
НАСЕЛЕНИЕ НА ВОЗРАСТ 15-64 Г.: 61.00%
 
НАСЕЛЕНИЕ НАД 64 Г.: 6.00%
 
РАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО (ГОДИШНО, %): 0.00%

 

 

Национални органи за цивилна заштита
Aгенција за управување со вонредни состојби (ЕМА)
Адреса: Hajvali, Prishtinë, RKS
Веб: http://ame.rks-gov.net/en/