ALBANIJA

Pravni Okvir


 

Zakon 8756, „O civilnim vanrednim situacijama“ je usvojen u Parlamentu u martu 2001. godine i uspostavio je pravni osnov za albanske Civilne službe za vanredne situacije, koje su uspostavljene preko mreže centralnih i lokalnih ne-vojnih struktura.
Zakon 8756 je predstavljao prvi korak ka uspostavljanju modernijeg sistema civilne zaštite koji se može suočiti da novim i kompleksnijim izazovima i operativnim zahtevima. Zakon obuhvata sistem za planiranje, prevenciju i spremnost i definiše prvu saradnju između različitih aktera u civilnim aktivnostima u vanrednim situacijama. Zakon se bavi i katastrofama prouzrokovanim uticajem prirodnih opasnosti, uključujući i zemljotrese, poplave, klizišta, lavine, jake vetrove, šumske požare i epidemije, i katastrofe izazvane ljudskim faktorom, uključujući i saobraćajne nesreće, gradske požare, eksplozije, pucanje nasipa, ispuštanje nuklearnih, bioloških i hemijskih supstanci, nemira i ratova.
Vlada je službeno priznata kao prvi akter u civilnoj vanrednoj situaciji. Njene navedene obaveze su da spreči, prevaziđe i obnovi svaku štetu nanetu stanovništvu, životinjama, kulturnom nasleđu i životnoj sredini.
 
U skladu sa članom 5 Zakona 8756, Savet ministara ima opštu odgovornost za planiranje i reagovanje u civilnim vanrednim situacijama, dok Među-ministarski odbor čiji rad koordiniše premijer uspostavlja Savet ministara u slučaju proglašene vanredne situacije u celoj zemlji. Među-ministarski odbor okuplja sva ministarstva uključena u aktivnosti civilne vanredne situacije pod jedinstvenom strukturom za koordinisanje, koja ima za cilj da se ubrza donošenje odluka, posebno u slučaju međunarodnih zahteva za intervenciju preko internacionalnih agencija.
Ministarstvo unutrašnjih poslova ima opštu odgovornost za upravljanje civilnom zaštitom (član 8). Zakon 8756 je uveo tehničku direkciju, naime Odeljenje za civilnu vanrednu situaciju, planiranje i reagovanje (Sherbimi i Emergjencave Civile), deo Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je odgovoran za sprovođenje i usvajanje zakona na lokalnom nivou.
Tehnička konsultativna komisija stručnjaka, deo direkcije, daje savete o tehničkim aspektima civilne zaštite.
 
Odeljenje za planiranje i reagovanje u civilnim vanrednim situacijama može da kanališe investicije javnih institucija za istraživanje koje se odnosi na previđanje i sprečavanje katastrofa (član 11). Načelnici okruga su odgovorni za upravljanje civilnim vanrednim situacijama u svakom okrugu (član 13), kroz Lokalne komisije (član 14) i Civilne službe za vanredne situacije koje su uspostavljene u opštinama i zajednicama (članovi 15 -17).

Posle usvajanje Zakona 8576, usvojeno je nekoliko odluka koje su imale za cilj definisanje zadataka i uloga različitih aktera u Civilnoj zaštiti. Odluka 644, iz februara 2002. godine, navodi da je Geodetski institut, i Institut za energetiku, vodu i životnu sredinu Politehničkog univerziteta u Tirani, predstavljaju zvanična tela za monitoring za Odeljenje za civilne vanredne situacije, planiranje i reagovanje.

Odeljenje može da uključi one studije i podatke na poljima planiranja, rešavanja, ranog upozorenja, spremnosti i reagovanja. Odluka 663, iz decembra 2002. godine, definiše zadatke Savetodavne tehničke komisije, koja se sastojala od stalnih članova, privremenih članova i pozvanih članova čiji je glavni cilj bio priprema Nacionalnog plana za civilne vanredne situacije.
 
U decembru 2004. godine, albanski Savet ministara je usvojio Nacionalni plan za civilnu vanrednu situaciju, čiju je izradu je podržao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Odeljenje za međunarodni razvoj. Obrazloženje plana je bilo da se istakne učešće civilnog društva u okviru struktura civilne zaštite, koristeći dobre prakse EU kao referente tačke posle uzimanja u obzir šireg regionalnog razvoja na Balkanu. Plan definiše uloge i dužnosti svih relevantnih vladinih institucija i civilnih organizacija koje su uključene u civilnu zaštitu za sve faze upravljanja vanrednim situacijama. Poseban je naglasak na albansku saradnju sa drugim zemljama. Nacionalni plan uključuje studije o proceni rizika koje su realizovale sve relevantne institucije i organizacije u Albaniji. Ona ističe uloge svih institucija i organizacija koje su uključene u različite faze upravljanja vanrednom situacijom.

Zatim su institucionalne i tehničke komisije izmenile Zakon 8756, a cilj je bio da se predstavi Parlamentu nacrt novog zakona. U skladu sa novim zakonom strukture Odeljenja za civilne vanredne situacije će se bazirati na funkcionalnim i mnogostranim šemama koje treba da pojednostave glomazne komande i kontrolne lance prethodnog, rigidnog i centralizovanog sistema. Integrisani sistem komunikacije i rano upozorenje za civilne vanredne situacije će bit uveden kao objedinjen 112 Operativni centar.
Osim toga, struktura nove civilne zaštite će usvojiti sistem sa više nivoa, ističući ulogu lokalnog nivoa, čije će se nadležnosti i odgovornosti unaprediti i povećati kako bi obuhvatile preventivne aktivnosti i planiranje, u okviru odgovornosti okružnog načelnika.