Adaptacija na klimatske promjene


 

 

Prilagođavanja prirodnih ili humanih sistema u smislu odgovora na aktuelne ili očekivane klimatske podsticaje ili njihove efekte, koji ublažavaju štetu ili koriste povoljne mogućnosti.


Komentar: Ova definicija se bavi pitanjima klimatskih promjena i potiče iz sekretarijata Okvirne Konvencije Ujedinjenih Nacija o Klimatskim Promjenama (UNFCCC).
Širi koncept adaptacije se takođe odnosi i na ne-klimatske faktore kao što su erozija zemljišta ili slijeganje zemljišnih površina. Adaptacija se može odvijati na potpuno autonoman način, na primjer kroz promjene na tržištu ili kao rezultat namjernih politika i planova adaptacije. Mnoge od mjera za smanjenje rizika od katastrofa mogu direktno doprinijeti boljoj adaptaciji.
(Definicija Kanvelarije UN/ISDR – UN za smanjenje rizika od katastrofa 15.01. 2009)