SMANJENJE RIZIKA OD katastrofa U ZAJEDNICI I OTPORNOST DRUŠTVA

Smanjenje rizika od katastrofa u zajednici: Upravljanje rizikom od katastrofa tako što se uvećavaju lokalni kapaciteti i otpornost i smanjuje izloženost prirodnim hazardima. Ovaj pristup uključuje lokalnu zajednicu u upravljanje rizikom od katastrofa na lokalnom nivou, često u saradnji sa spoljnim akterima iz građanskog društva, lokalnih samouprava i privatnog sektora.

Socijalni efekti i otpornost: Posljedice opasnih događaja na fizičko, ekonomsko i psihološko dobrostanje pojedinaca kao i na funkcionisanje zajednice. Karakteristike društvenog sistema koje pomažu da se izbjegnu gubici i održi ili povrati zadovoljavajući kvalitet života nakon šoka.


Vidi više o SMANJENJE RIZIKA OD katastrofa U ZAJEDNICI I OTPORNOST DRUŠTVA