SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA (DRR) ZASNOVANO NA ZAJEDNICI I DRUŠTVENA OTPORNOST

DDR zasnovan na zajednici: upravljanje rizikom od katastrofa jačanjem lokalnih kapaciteta i otpornosti i smanjenje osjetljivosti na prirodne hazarde. Ovaj pristup uključuje upravljanje rizikom od katastrofa na lokalnom nivou, često u saradnji sa vanjskim faktorima iz civilnog društva, lokalnom upravom i privatnim sektorom.
 
Uticaj na društvo i otpornost: posljedice katastrofe na fizičko, ekonomsko i psihološko stanje pojedinca i na funkcioniranje zajednice. Osobine društvenog sistema koje pomažu u izbjegavanju gubitaka i održavanju ili restauraciji zadovoljavajućih životnih uslova nakon šoka.


Više o Smanjenje Rizika Od Katastrofa (Drr) Zasnovano Na Zajednici I Društvena Otpornost