POLITIKA SMANJENJA RIZIKA OD katastrofa, PLAN I ZAKONODAVSTVO

Cilj politike i zakonodavstva je da se uspostave formalne osnove za dostizanje ciljeva bilo kog državnog organa, NVO, institucije ili biznisa koja ih usvaja i sprovodi. Posljedično, politika i zakonodavstvo ostvaruju svoju svrhu kroz dva veoma različita pristupa. Ipak, mora se naglasiti da se one često razvijaju uporedo i nadopunjuju jedna drugu.
 
Politika je set smjernica za donošenje odluka i postizanje racionalnih ciljeva. Ipak, politike ne navode uvijek šta se faktički radi već se fokusiraju na ono šta treba da se uradi i zašto su te aktivnosti od ključne važnosti. Procedure, strategije, planovi i protokoli jasno navode kako, gdje i kada će se ostvariti zacrtani ciljevi .
Politika, dakle, može samo da usmjerava proces donošenja odluka, dok zakonodavstvo može poslužiti i za mnoge druge svrhe: regulisanje, autorizaciju, zabranu, obezbjeđivanje, sankcije, deklaracije i restrikcije.
 
Planovi su dokumenti koje priprema određena institucija, sektor, organizacija ili preduzeće koje postavlja pred sebe određene ciljeve i navodi konkretne aktivnosti da bi se ti ciljevi ostvarili.


Vidi više o POLITIKA SMANJENJA RIZIKA OD katastrofa, PLAN I ZAKONODAVSTVO