POLITIKA, PLANIRANJE I ZAKONODAVSTO ZA DDR

Cilj politike i zakonodavstva jeste da se uspostavi formalna osnova za realizaciju ciljeva bilo koje vladine ili nevladine organizacije, institucije ili poslovnog subjekta koji ih usvaja i provodi. Shodno tome, politika i zakonodavstvo ostvaruju svoju svrhu preko dva jasno različita pristupa. Međutim, mora se podvući da se često utrvrđuju istovremeno i da mogu jedno drugo dopunjavati.
Politika je usaglašeni set smjernica za odlučivanje i postizanje racionalnih rezultata. Međutim, politike uvijek ne navode ono na čemu se zaista radi nego se usredsređuju na ono što treba da se radi i razloge zbog kojih su te aktivnosti tako važne. Kako, gdje i kada – u smislu ostvarenja ciljeva jasno su navedeni u procedurama, strategijama, planovima i protokolima.
I dok politika može samo voditi proces odlučivanja, zakonodavstvo može imati mnoge druge dodatne svrhe u koje spadaju: regulacija, ovlaštenje, zabrana, odredba, sankcija, deklaracija ili restrikcija.
Planovi su dokumenti koje priprema neki organ, sektor, organizacija ili preduzeće u kojima se navode opšti i konkretni ciljevi sa odgovarajućim radnjama koje treba poduzeti za ostvarenje tih ciljeva.


Više o Politika, Planiranje i Zakonodavsto za DDR