OPORAVAK NAKON NESREĆE

UN/ISDR – UN Ured za DRR [15. januar 2009.]
 
Definicija:
 
Restauracija i unapređenje, gdje je moguće, objekata, sredstava egzistencje i uslova za život u zajednicama pogođenim katastrofom, uključujući napore na ublažavanju faktora rizika od nesreće.

Komentar: Aktivnosti na oporavku i rekonstrukciji nakon katastrofe počinju ubrzo nakon završetka hitne faze djelovanja, i trebali bi se zasnivati na već postojećim strategijama i politikama koje omogućavaju provedbu jasnih institucionalnih odgovornosti za oporavak i omogućavaju učešće javnosti.
Programi za oporavak, uz podignutu svijest i angažman javnosti nakon katastrofe, nude značajnu priliku za razvoj i implementaciju mjera smanjenja rizika od katastrofa i primjenu principa “gradimo ponovo bolje”.


Više o Oporavak Nakon Nesreće