IDENTIFIKACIJA I PROCJENA RIZIKA

UN/ISDR – UN Office for DRR [ 15 January 2009 ]
 
Definicija: Struktuirani analitički proces osmišljen da definiše prirodu i nivo rizika kroz analizu potencijalnih hazarda i evaluacija postojećih uslova i ranjivosti koji zajedno potencijalno mogu da ozlijede izložene ljude, imovinu, servise, životne uslove i životnu sredinu od koje zavise.

Komentar: Procjena rizika (i sa tim povezano mapiranje rizika) uključuje: pregled tehni;kih karakteristika hazarda kao pto su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerovatnoća; analizu izloženosti i ranjivosti uključujući fizičku, socijalnu, zdravstvenu, ekonomsku i dimenziju životne sredine; i evaluaciju djelotvornosti preovladavajućeg i alternativnih kapaciteta za reagovanje u odnosu na vjerovatne scenarije rizika. Ovaj niz aktivnosti se ponekad naziva i procesom analize rizika.


Vidi više oIDENTIFIKACIJA I PROCJENA RIZIKA