IDENTIFIKACIJA I PROCJENA RIZIKA

UN/ISDR – UN Ured za DRR [15. januar 2009.]
Definicija:

Srukturiran analitički proces koji ima za cilj da utvrdi prirodu i opseg rizika putem analize potencijalnih hazarda i procjene postojećih uslova ugroženosti koji zajedno mogu potencijalno nanijeti štetu izloženim ljudima, imovini, uslugama, sredstvima za život i životnoj sredini o kojima ovise.

Komentar: procjena rizika (i srodno mapiranje rizika) uključuje: pregled tehničkih karakteristika hazarda, kao što su lokacija, intenzitet, frekventnost i vjerovatnoća; analiza izloženosti i ugroženosti uključujući fizičke, socijalne, zdravstvene, ekonomske i dimenzije sa aspekta zaštite životne sredine; i evaluacija efikasnosti preovlađujućih i alternativnih mehanizama zaštite u pogledu mogućih scenarija rizika. Ova serija aktivnosti je ponekad poznata kao proces analize rizika.


Više o Identifikacija I Procjena Rizika