Smanjenje rizika od katastrofa


 

 

Koncept i praksa smanjenja rizika od katastrofa kroz sistematske napore u smislu analize i upravljanja faktorima koji uzrokuju katastrofe, uključujući aktivnosti na smanjenoj izloženosti hazardima, manjem riziku izloženosti za ljude i njihovu imovinu, inteligentno upravljanje zemljištem i životnom sredinom i bolja pripremljenost za negativne događaje.

Komentar: Sveobuhvatan pristup smanjenju rizika se može naći u “Hyogo akcionom okviru” usvojenom od strane Ujedinjenih Nacija 2005., čiji je očekivani rezultat “značajno smanjenje gubitaka od katastrofa u smislu izgubljenih života i socijalne, ekonomske imovine i kapitala životne sredine cijelih zajednica i država.” Međunarodna sistem Strategija za smanjenje rizika od katastrofa (ISDR) predstavlja instrument koji omogućava saradnju između država, organizacija i građanskog društva kako bi pomogao impelemntaciju Okvira.
Treba imati na umu da, premda se ponekad koristi termin “smanjenje katastrofa”, termin “smanjenje rizika od katastrofa” omogućava bolje prepoznavanje prirode sadašnjih rizika od katastrofa kao i trenutni potencijal za smanjenje tih rizika. (definicija UN/ISDR – UN kancelarije za smanjenje rizika od katastrofa, 15.01. 2009.)