Smanjenje rizika od katastrofa


 

 

Koncept i praksa smanjenja rizika od katastrofa putem sistematskih napora na analizi i upravljanju faktorima koji uzrokuju nastajanje katastrofa, između ostalog i putem reduciranja izloženosti hazardima, smanjenjem osjetljivosti ljudi i imovine, odgovornim korištenjem zemljišta i okoliša, te unapređenjem spremnosti za ovakve negativne pojave.

Komentar: Sveukupan pristup smanjenju rizika od katastrofa postavljen je u Okviru za djelovanje iz Hyogoa, koji podržavaju Ujedinjeni narodi, usvojenom 2005. godine, čiji očekivani ishod jeste: “Značajno smanjenje gubitaka, usljed katastrofa, života ljudi i društvenih, ekonomskih i okolišnih resursa zajednica i zemalja”. Međunarodna strategija za smanjenje rizika (ISDR) nudi instrumente za saradnju između vlada, organizacija i aktera civilnog društva u pružanju pomoći u implementaciji Okvira.
Podvlačimo da, iako se ponekad koristi termin “smanjenje katastrofa”, ipak termin “smanjenje rizika od katastrofa” bolje opisuje stalnu prirodu rizika od katastrofa i stalnog potencijala da se taj rizik smanji. ( Definiciju dao UN/ISDR – UN Ured za DRR, 15. januar 2009.)