Prilagođavanje klimatskim promjenama


 

 

Prilagođavanje prirodnih i ljudskih sistema kao odgovor na stvarne ili očekivane klimatske poticaje ili njihove efekte, koje ublažava štetu ili koristi povoljne prilike.

Komentar: ova definicija se bavi pitanjima klimatskih promjena i potiče od sekretarijata Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama (UNFCCC).
Širi koncept prilagođavanja također se odnosi na neklimatske faktore kao što je erozija tla ili površinsko slijeganje tla. Do prilagođavanja može doći autonomno, na primjer putem tržišnih promjena, ili kao rezultat smišljenih politika i planova za prilagođavanje. Mnoge mjere smanjenja rizika od katastrofa mogu direktno doprinijeti boljem prilagođavanju
(Definicija od UN/ISDR – UN Ured za DRR, 15. januar 2009.)