Turska

Zakonodavni i institucionalni okvir

 

 

Turska je bila jedna od prvih zemalja u regionu koja je usvojila zakonodavstvo u oblasti civilne zaštite, kroz Zakon o civilnoj odbrani koji je usvojen 1958. Vremenom je model na kome se zakon bazirao, a koji se uglavnom bavio operacijama pružanja pomoći, spašavanja i humanitarnim operacijama, revidiran kao odgovor na promjenjene potrebe i pojave novih opasnosti kao što su opasnosti koje sa sobom nosi rastući sektor industrije. Model civilne zaštite danas je evoluirao u sistem sa naglaskom na pripremljenost i ublažavanje rizika.
Uspostavljanje programa smanjenja rizika u cijeloj zemlji, kao što je uvođenje redovnih programa civilne zaštite u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola, uz sve veći broj volonterskih udruženja pokazuju da je turska populacija sve više integrisana u strukture civilne zaštite.
Related Links
 
IPA Civil Protection
Turkey