BJRM

Glavni multilateralni sporayumi


 

Bilateralni sporazum
Zakoni o ratifikaciji sporazuma o saradnji na području zaštite i spašavanja između Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i:

  • Bosne i Hercegovine (potpisan 2008.)
  • Crne Gore – (potpisan 2008.)
  • Mađarske – (potpisan 2009.)
  • Slovenije – (potpisan 2010.)
  • Hrvatske – (potpisan 2010.)

Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih katastrofa između Uprave zaštite i spašavanja Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije i danske Agencije za upravljanje kriznim situacijama, potpisan u Skopju 2010.
 
Regionalni sporazumi

  • Memorandum o razumijevanju o institucionalnom okviru Inicijative za pripravnost i prevenciju katastrofa za jugoistočnu Evropu, potpisan 2007. u Zagrebu.
  • Sporazum o uspostavljanju Savjeta za izradu civilno-vojnih planove za vanredne situacije (CMEP) za jugoistočnu Evropu, potpisan 2001. u Sofiji.
  • EUR-OPA Sporazum o velikim katatstrofama, usvojen od strane Komiteta ministara Savjeta Evrope 1987.

Učešće međunarodnih organizacija
Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija je članica UN-a i Savjeta Evrope. Od decembra 2005. je takođe kandidat za ulazak u Evropsku Uniju a podnijela je i zahtjev za članstvo u NATO-u.
Takođe je član sledećih međunarodnih i regionalnih organizacija: MMF (od 1992.), SZO (od 1993.), EBRD-a (od 1993.), Srednjoevropske inicijative (od 1993.), Savjeta Evrope (od 1995.), OEBS-a (od 1995.), SECI (od 1996.), STO-a (od 2003.), CEFTA-e (od 2006.), La frankofone (od 2001.), Svjetske meteorološke organizacije (od 1993.), Međunarodne organizacije za telekomunikacije (od 1993.), Međunarodne federacija Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca C (od raspada SFR Jugoslavije), NATO / Partnerstvo za Mir (od 1995.), zemlja kandidat za Evropsku Uniju (od decembra 2005.), DPPI.