BOSNA I HERCEGOVINA

Institucionalni okvir 1 od 2


 

Na državnom nivou
U oblasti zaštite i spašavanja, Ministarstvo sigurnosti je ovlašteno da vrši realizaciju međunarodnih obaveza i saradnju u vršenju aktivnosti civilne zaštite, koordinaciju aktivnosti entitetskih civilnih zaštita u BiH, koordinaciju njihovih planova u slučaju prirodne ili druge nesreće koja je pogodila cijelu teritoriju BiH, i donošenje programa i planova za zaštitu i spašavanje.
Sektor civilne zaštite je osnovan u okviru Ministarstva sigurnosti 2004. godine (Sektor civilne zaštite se transformirao u Sektor za zaštitu i spašavanje 2008. godine, u skladu sa Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju u BiH).

Na nivou ministarstava
Ministarstvo sigurnosti BiH je nadležno za zaštitu međunarodnih granica, unutrašnjih graničnih prelaza i reguliranje prometa na granicama Bosne i Hercegovine, sprečavanje i otkrivanje počinilaca krivičnih djela terorizma, trogovine drogom, krivotvorenja domaćih i stranih valuta i trgovine ljudima i drugih krivičnih djela sa međunarodnim ili međuentitetskim elementima, međunarodnu saradnju u svim oblastima u okviru nadležnosti Ministarstva. Ministarstvo sigurnosti je također odgovorno za zaštitu lica i objekata, prikupljanje i korištenje podataka od značaja za sigurnosti BiH; organiziranje i koordinaciju aktivnosti entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova i ministarstva unutrašnjih poslova Distrikta Brčko u vršenju zadataka sigurnosti u interesu BiH. Ministarstvo sigurnosti je također zaduženo za politiku imigracije i azila u Bosni i Hercegovini i postupke kretanja i boravka stranaca u BiH, te konačno za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodnih ili drugih nesreća.

Saradnja između ministarstava
Civilno-vojna saradnja i koordinacija se vrši između Ministarstva sigurnosti i Ministarstva odbrane.

Koordinacija između agencija, nivoi komande i kontrole
U skladu sa Okvirnim zakonom, koordinacija je rukovodna funkcija na državnom nivou:

Koordinaciju vrši:
Stanje bez nesreća = Ministarstvo sigurosti BiH – Sektor za zaštitu i spašavanje
U slučaju opasnosti/prijetnje ili nastanka nesreće = Vijeće ministara BiH, putem Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje (stručno i operativno tijelo Vijeća ministara BiH, članovi 16 i 17 Okvirnog zakona);

U entitetima i Distriktu Brčko, funkciju upravljanja, koordinacije i kontrole vrši:
Redovne aktivnosti – administracije i službe CZ (i povjerenici);
Vanredne mjere i aktivnosti – štabovi CZ i povjerenici (šef štaba u ime Vlade/zamjenik premijera)