Bosna i Hercegovina

Pravni i institucionalni okvir


 

Sadašnje zakonodavstvo na državnom nivou je zasnovano na setu zakona koji definiraju uloge i nadležnosti svih administrativnih nivoa uključenih u zaštitu i spašavanje.U pravnom smislu Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska imaju vlastite zakone o zaštiti i spašavanju i imaju određen stepen autonomije od Države, u okviru čega imaju potpunu nezavisnost u pogledu operativnih pitanja, i moraju se smatrati posebnim jedinicama, ali su u okviru mandata Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine u pitanjima koja se tiču strateškog planiranja, koordinacije i međunarodne saradnje.
Related Links
 
IPA Civil Protection
B&H