BOSNA I HERCEGOVINA

Međunarodna pomoć i saradnja


 

Državni aranžmani o primanju i upućivanju međunarodne pomoći
Okvirni zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (Službeni list BiH, br. 50/08).
U skladu sa članovima 7 i 8 Zakona, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je jedino ovlašteno za traženje, primanje i nuđenje međunarodne pomoći.

Memorandum o razumijevanju o olakšavanju vitalnog civilnog prekograničnog transporta odobrio je Visoki komitet za planiranje u vanrednim situacijama pri NATO savezu na plenarnoj sjednici 11. maja 2006. godine, i potpisao ministar sigurnosti 26. maja 2008. godine.

Vijeće ministara BiH je donijelo Uputstvo o načinu i postupku prelaska državne granice prilikom primanja i/ili upućivanja međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju 11. juna 2009.” , a 3. 9. 2013. godine, donijelo je Uputstvo za međuresornu koordinaciju prilikom primanja, upućivanja i tranzita međunarodne pomoći u zaštiti i spašavanju.