Plani i Reagimit Kombetar

National Review of emergency/incidents management in the country has changed radically as a result of recent developments in this regard. The current threat environment includes not only the traditional spectrum of natural and technological hazards, and those caused by human factor (such as lowland and urban fires, floods, oil leaks, leakage of hazardous substances, traffic accidents, earthquakes, storms, epidemics and distortions in energy infrastructure and industry) but also the terrorist fatal arsenal of various chemical, biological, and nuclear radiation weapons. These increasing risks and complex threats of the XXI century require a joint and national coordinated approach emergency / incident management. National Security Strategy for the management of domestic incidents sets clear objectives for national joint efforts to prevent risks within the country; reduce the country’s weakness against major disasters; other emergencies and acts of terrorism; as well as reduction from damages and recovery from major disasters; other emergencies and acts of terrorism that might occur in our country.

Pasqyra kombëtare e menaxhimit të emergjencave/incidenteve në vend ka ndryshuar rrënjësisht si rrjedhojë e zhvillimeve të fundit në këtë drejtim. Mjedisi kërcënues i tanishëm përfshinë jo vetëm spektrin tradicional të rreziqeve natyrore, teknologjike dhe atij të shkaktuar nga faktori njeri (siç janë: zjarret fushore dhe urbane, vërshimet, rrjedhjet e vajrave, rrjedhja e materieve të
rrezikshme, aksidentet e trafikut, tërmetet, stuhitë, epidemitë dhe çrregullimet në infrastrukturën energjetike dhe të industrisë) por edhe arsenalin vdekjeprurës terrorist të armëve të ndryshme kimike, biologjike, rrezatuese dhe nukleare. Këto rreziqe dhe kërcënimet komplekse në rritje të shekullit XXI kërkojnë qasje të unifikuar dhe të koordinuar kombëtare për menaxhimin e emergjencave/incidenteve. Strategjia Kombëtare për Siguri për menaxhimin e incidenteve vendore, vendos objektiva të qarta për angazhim të përbashkët kombëtar për t’i parandaluar rreziqet brenda vendit; zvogëlimin e dobësive të vendit ndaj fatkeqësive të mëdha, emergjencave tjera dhe akteve të terrorizmit; si dhe zvogëlimin e dëmeve dhe rimëkëmbjen nga fatkeqësitë e mëdha, emergjencat tjera dhe aktet e terrorizmit që mund të ndodhin në vendin tonë.


Source: Republic of Kosovo
Pubblication Date: 30/12/2010
Theme: Policy, plan and legislation,
Country:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dppiinfo/seekms/public/wp-content/themes/bootstrapwp/single-document.php on line 110

Hazard: Avalanche, Cold wave, Drought, Earthquake, Epidemic & pandemic, Flood, Heat wave, Landslide, Nuclear, bacteriological and Chemical, Storm Surge, Technological Disasters, Tsunami, Wilde-fires, Any,
Download: Plani Reagimit Kombetar_ALB
Share the content: Share