Sistemi i integruar per menaxhimin e emergjencave

The Integrated Emergency Management System (IEMS) provides a systematic, proactive approach to guide departments and agencies at all levels of government, nongovernmental organizations, and the private sector to work seamlessly to prevent, protect, respond, recover, and mitigate the effects of incidents, regardless of cause, size, location, or complexity, in order to reduce the loss of life and property and harm to the environment.

Sistemi i Integruar i Menaxhimit të Emergjencave (këtu e tutje SIME), siguron çasje sistematike, pro-aktive për udhëzimin e dikastereve dhe agjencive të të gjitha niveleve të qeverisjes, organizatave joqeveritare dhe sektorit privat për të punuar bashkërisht dhe me vëmendje të përqendruar në fushën e parandalimit, mbrojtjes, reagimit, rimëkëmbjes dhe zbutjes së efekteve të incidenteve, pa marrë parasysh shkakun, madhësinë, vendndodhjen apo kompleksitetin e tyre, me qëllim të zvogëlimit të humbjeve në jetë dhe të mira materiale, si dhe efekteve të dëmshme në
mjedis.


Source: Republic of Kosovo
Pubblication Date: 30/05/2010
Theme: Policy, plan and legislation, Best practices, Methodologies & Guidelines, Disaster Risk and Risk transfer, Disaster recovery, Disaster preparedness,
Country:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/dppiinfo/seekms/public/wp-content/themes/bootstrapwp/single-document.php on line 110

Hazard: Avalanche, Cold wave, Drought, Earthquake, Epidemic & pandemic, Flood, Heat wave, Landslide, Nuclear, bacteriological and Chemical, Storm Surge, Technological Disasters, Tsunami, Wilde-fires, Any,
Download: Sistemi i integruar per menaxhimin e emergjencave ALB
Share the content: Share