Historical collection of Disaster Loss Data In Albania

This report describes the methodology used in Albania for historical disaster loss collection, the sources of data used and an analyze of the losses divided in different category groups. The historical collection of loss data is a concrete example on how disasters data can enhance the understanding of the impacts of disasters and can provide information and knowledge to decision makers.

Raporti përshkruan metodologjine e përdorur, të dhënat e përdorura dhe rezultatet e analizimit të ketyre të dhënave.
Mbledhja e të dhënave historike të humbjeve nga fatkeqësitë është një menyrë konkrete e cila ndihmon dhe përmirëson impaktin e këtyre ngjarjeve, duke dhënë një informacion të rëndësishëm statistik vendimmarrësve.


Source: Preventionweb, Cima Research Foundation branch-Albania
Pubblication Date: 06/03/2014
Theme: Risk identification and assessment, Loss accounting,
Country: Albania,
Hazard: Avalanche, Cold wave, Drought, Earthquake, Epidemic & pandemic, Flood, Heat wave, Landslide, Nuclear, bacteriological and Chemical, Storm Surge, Technological Disasters, Wilde-fires,
Download:
External Link : Open Document
Share the content: Share