Disaster Risk Reduction Capacity Assessment Report

The purpose of the disaster risk reduction (DRR) capacity assessment is to identify capacity gaps related to risk reduction, understand desired capacities and propose recommendations on how these capacities can be achieved. Results of the DRR capacity assessment will contribute to the development of strong national components as part of the regional capacity development proposal – to be submitted to the European Commission and potentially other interested donors for Phase II of the regional DRM project for SEE and Turkey.

Qëllimi i vlerësimit të zvogëlimit të rrezikut nga fatkeqësitë (ZRRF) është të identifikojë zbrazëtirat e kapaciteteve që lidhen me zvogëlimin e rrezikut, të kuptohen kapacitetet e dëshiruara dhe të propozojë rekomandime se si mund të arrihen këto kapacitete. Rezultatet e vlerësim të kapaciteteve të ZRRF-së do të kontribuojnë në zhvillimin e komponentëve të fuqishëm kombëtar si pjesë e propozimit rajonal të zhvillimit të kapaciteteve – i cili do t’i dorëzohet Komisionit Evropian dhe potencialisht donatorëve tjerë për Fazën II të projektit rajonal MRRF për EJL-në dhe Turqinë.


Source: UNDP Kosovo
Pubblication Date: 30/04/2011
Theme: Best practices, Methodologies & Guidelines, Disaster preparedness,
Country: Kosovo,
Hazard: Avalanche, Cold wave, Drought, Earthquake, Epidemic & pandemic, Flood, Heat wave, Landslide, Nuclear, bacteriological and Chemical, Storm Surge, Technological Disasters, Tsunami, Wilde-fires, Any,
Download: Kosovo DRR Cap Ass Report
Share the content: Share