IDENTIFIKACIJA I PROCENA RIZIKA

UN/ISDR – UN kancelarija za DRR [ 15. januar 2009. g. ]
 
Definicija:
 
Strukturisan analitički postupak koji je koncipiran kako bi se odredila priroda i opseg rizika kroz analizu potencijalnih opasnosti i procenu trenutnih uslova ranjivosti koji zajedno mogu potencijalno da ugroze izložene ljude, imovinu, usluge, načine za stvaranje sredstava za život, kao i životnu sredinu od koje one zavise.
 
Komentar: Procena rizika (zajedno sa mapiranjem rizika) obuhvata: pregled tehničkih karakteristika opasnosti kako što su njihova lokacija, intenzitet, učestalost i verovatnoća; analiza izloženosti i ranjivosti uključujući fizičku, socijalnu, zdravstvenu, ekonomsku dimenziju, kao i dimenziju životne sredine; i procena efektivnosti preovlađujuće i alternativne sposobnosti za rešavanje mogućih rizičnih scenarija. Ovaj niz aktivnosti je ponekad poznat kao postupak analize rizika.


Saznaj više o Identifikacija I Procena Rizika