PRAKTIKAT MË TË MIRA, METODOLOGJITË DHE UDHËZIMET

Praktika më e mirë është një metodë ose teknikë që ka treguar vazhdimisht rezultate superiore ndaj atyre të arritura me mjete të tjera, dhe është përdorur si një pikë referimi. Përveç kësaj, praktika “më e mirë” mund të zhvillohet që të bëhet edhe më e mirë nga zbulime të reja. Praktikat më të mira janë përdorur për të ruajtur cilësinë si një alternativë për standardet e detyrueshme me ligj dhe mund të bazohet në vetë-vlerësim ose krahasim. (Marrë nga Wikipedia).
 
Metodologjitë janë një grup ose sistem metodash, parimesh dhe rregullash për rregullimin e një procesi ose një veprimi, ndërsa udhëzimet janë deklarata me të cilat përcaktohet një kurs veprimi. Një udhëzues ka për qëllim të përmirësojë procese të veçanta sipas një praktike të caktuar. Nga përkufizimi një udhëzim nuk është kurrë i detyrueshëm. Udhëzimet nuk janë të detyrueshme dhe nuk imponohen.


Find more on Best Practices, Methodologies & Guidelines