BJRM

Glavni multilateralni sporazumi


 

Bilateralni sporazum
Akti o ratifikaciji sporazuma o suradnji na području zaštite i spašavanja između bivše jugoslavenske Republike Makedonije i:

  • Bosna i Hercegovina (potpisan 2008.)
  • Crna Gora – (potpisan 2008.)
  • Mađarska – (potpisan 2009.)
  • Slovenija – (potpisan 2010.)
  • Hrvatska – (potpisan 2010.)

Memorandum o razumijevanju i suradnji u području zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih katastrofa između bivše jugoslavenske Republike Makedonije i Danske agencije za upravljanje izvanrednim situacijama, potpisan u Skopju 2010.
 
Regionalni sporazumi

  • Memorandum o razumijevanju o institucijskom okviru Inicijative za pripravnost i prevenciju katastrofa (u daljnjem tekstu DPPI) u Jugoistočnoj Europi, potpisan 2007. u Zagrebu.
  • Sporazum o uspostavi Vijeća za civilno-vojno planiranje za izvanredne situacije (CMEP) za Jugoistočnu Europu, potpisan 2001. u Sofiji.
  • EUR-OPA Sporazum o velikim opasnostima, uspostavljen od strane Odbora ministara Vijeća Europe 1987.

Sudjelovanje u međunarodnim organizacijama
Bivša jugoslavenska Republika Makedonija je članica UN-a i Vijeća Europe. Od prosinca 2005. je također kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju te je podnijela zahtjev za NATO članstvo.
Također je članica slijedećih međunarodnih i regionalnih organizacija: MMF (od 1992.), WHO (od 1993.), EBRD (od 1993.), Srednjoeuropska inicijativa (od 1993), Vijeće Europe (od 1995), OESS-a (od 1995.), SECI (od 1996.), WTO-a (od 2003.), CEFTA-e (od 2006.), La Francophone (od 2001.), Svjetska meteorološka organizacija (od 1993.), Međunarodna organizacija za telekomunikacije (od 1993.), Međunarodna federacija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (od raspada SFR Jugoslavije), NATO / PfP (od 1995.), država kandidatkinja za Europsku uniju (od prosinca 2005.), DPPI.