MALI I ZI

Informacione të përgjithshme

Sipërfaqja e shtetit (km katrorë): 13.812
 
Tokë bujqësore (km katrorë): 5.140
 
Pyll (km katrorë): 5.430
 
Urbanizim: 00.0%

 

Popullsia: 630.142
 
Popullsia 0-14 vjeç: 19.37%
 
Popullsia 15-64 vjeç: 67.66%
 
Popullsia mbi 64 vjeç: 12.95%
 
Rritja e popullsisë (% vjetore): 00

 

 

Autoritetet Kombëtare për Mbrojtjen Civile

Ministria e Brendshme – Drejtoria për Situatat Emergjente
Websiti: http://www.mup.gov.me
Kontakt: Kryetari i drejtorisë për mbrojtjen civile dhe ndihmën humanitare
Telefon: +382 204 818 16 +382 679 112 005