IRJM

Marrëveshjet kryesore shumëpalëshe


 

Marrëveshjet bilaterale
Ligjet për ratifikimin e marrëveshjeve për bashkëpunim në mbrojtje dhe shpëtim midis IRJM-së dhe:

  • Bosnje-Hercegovinës- (nënshkruar në vitin 2008)
  • Malit të Zi – (nënshkruar në vitin 2008)
  • Hungarisë – (nënshkruar në vitin 2009)
  • Sllovenisë – (nënshkruar në vitin 2010)
  • Kroacisë – (nënshkruar në vitin 2010)

Memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi në zonën e mbrojtjes dhe shpëtimit të njerëzve dhe të mirave materiale nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësi të tjera, midis Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Shpëtimit të Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Agjencisë Daneze të Menaxhimit të Emergjencave, nënshkruar në vitin 2010 në Shkup.
 
Marrëveshjet rajonale

  • Memorandum mirëkuptimi i kuadrit institucional të Iniciativës së Gatishmërisë ndaj Fatkeqësive dhe Parandalimit të tyre për Evropën Juglindore(DPPI) , nënshkruar në vitin 2007 në Zagreb
  • Marrëveshja për ngritjen e Këshillit të Planifikimit Civil e Ushtarak të Emergjencave (CMEP) për Evropën Juglindore, nënshkruar në vitin 2001 në Sofje
  • Marrëveshja për rreziqet e mëdha e EUR-OPA, hartuar nga Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës në vitin 1987

Pjesëmarrja në organizatat ndërkombëtare
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë është shtet anëtar i OKB-së dhe Këshillit të Evropës. Që prej vitit 2005 ajo ka qenë gjithashtu shtet kandidat për hyrjen në Bashkimin Evropian dhe ka aplikuar për anëtarësinë në NATO.
Ajo është gjithashtu anëtare e organizatave të mëposhtme ndërkombëtare dhe rajonale: FMN (që prej vitit 1992), OBSH (që prej vitit 1993), BERZH (që prej vitit 1993), Nisma e Evropës Qendrore (që prej vitit 1993), Këshilli i Evropës (që prej vitit 1995), OSBE (që prej vitit 1995), SECI (që prej vitit 1996), OBT (që prej vitit 2003), CEFTA (që prej vitit 2006), Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë (që prej vitit 2001), Organizata Botërore e Meteorologjisë (që prej vitit 1993), Organizata Ndërkombëtare e Telekomunikacionit (që prej vitit 1993), Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (që prej shpërbërjes së IRJM-së), NATO/Partneriteti për Paqe (që prej vitit 1995), shtet kandidat për në Bashkimin Evropian (që prej dhjetorit të vitit 2005), DPPI.