KROACIA

Informacione të përgjithshme

Sipërfaqja e shtetit (km katrorë): 56.594
 
Tokë bujqësore (m katrorë): 13.000
 
Pyll (m katrorë): 19.200
 
Urbanizim: 00.0%

 

Popullsia: 4.290.612
 
Popullsia 0-14 vjeç: 14.98%
 
Popullsia 15-64 vjeç: 67.81%
 
Popullsia mbi 64 vjeç: 17.21%
 
Rritja e popullsisë (% vjetore): -0.25%

 
 

 

Autoritetet Kombëtare për Mbrojtjen Civile
Drejtoria Kombëtare e Mbrojtjes dhe Shpetimit
(Državna uprava za zaštitu i spašavanje(DUZS))
10000 Zagreb, Nehajska 5, Kroaci
E-mail: cz@duzs.hr
Web: http://www.duzs.hr/