* Ky përcaktim është pa paragjykim për pozicionin mbi statusin, dhe është në përputhje me UNSCR 1244/1999 dhe opinionin e ICJ mbi Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.

KOSOVA*

Informacione të përgjithshme

Sipërfaqja e shtetit (km katrorë): 10.908
 
Tokë bujqësore (m katrorë): 00.000
 
Pyll (m katrorë):. 00.000
 
Urbanizim: 00.0%

 

Popullsia: 2.126.708
 
Popullsia 0-14 vjeç: 33.00%
 
Popullsia 15-64 vjeç: 61.00%
 
Popullsia mbi 64 vjeç: 6.00%
 
Rritja e popullsisë (% vjetore): 0.00%

 

 

Autoritetet Kombëtare për Mbrojtjen Civile
Agjencia për Menaxhim Emergjent (AME)
Adresa: Hajvali, Prishtinë, RKS
Websiti: http://ame.rks-gov.net/en/