Shqipëria

Informacione të përgjithshme

Sipërfaqja e shtetit (km katrorë): 28.748
 
Tokë bujqësore (m katrorë): 12.040
 
Pyll (m katrorë): 7.760
 
Urbanizim: 53.4%

 

POPULLSIA: 3.162.000
 
Popullsia 0-14 vjeç: 22.68%
 
Popullsia 15-64 vjeç: 67.66%
 
Popullsia mbi 64 vjeç: 9.66%
 
Rritja e popullsisë (% vjetore): 0.36%

 

 

Autoritetet Kombëtare për Mbrojtjen Civile
Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile

Bulevardi “Deshmoret e Kombit” nr 3, Tiranë – SHQIPЁRI
Telefon: +355 42 273 191 Telefax: +355 42 273 191 

E-mail: alfred.olli@moi.gov.al
Web: http://www.moi.gov.al
 
Pika Kombëtare e Kontaktit për Mbrojtjen Civile
Drejtoria Operacionale e Emergjencave Civile

Telefon: +355 42 233 106 
Fax: +355 42 233 090

Celular: +355 69 41 10 198

Email: noc_al@moi.gov.al; qkoec_al@yahoo.com