Prilagođavanje na klimatske promene


 

 

Prilagođavanje prirodnog ili ljudskog sistema kao odgovor na sadašnje ili očekivane klimatske podsticaje ili njihove efekte, koji ublažuju štetu ili istražuju korisne mogućnosti.
Komentar: Ova definicija se odnosi na zabrinutosti zbog klimatskih promena i proističe iz sekretarijata Okvirne konvencije Ujedinjenih Nacija za klimatske promene (UNFCCC).
Širi koncept prilagođavanja takođe uključuje ne-klimatske faktore kao što su erozija zemljišta ili sleganje tla. Prilagođavanje može da se desi nezavisno, na primer kroz promene tržišta, ili kao rezultat namenskih politika i planova za prilagođavanje. Mnoge mere za smanjenje rizika od katastrofa mogu direktno da doprinesu boljem prilagođavanju.
((Definicija UN/ISDR – UN Kancelarije za DRR 15. januar 2009. godine))